6i DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. soo wanneer een Persoon den Hove, bij „notori tot de Jurisdictie „hetselve sal werden overgelaaten ,,’s Plage; sullende te „bevondene Lijken na „weeder, door die van ’s Hage den Hove aan den Geregte zelfs overgegeven worden, Persoonen, over de Magistraat den Hage, gelijk het Geregt van den Hage aan den Hove „insgelijks ten eerste sal laaten toekoomen copie authenticq „van de Acte van soodanige schouw, als door haar gedaan „sal zijn; en sal de naschouw door een van beide versogt „in gerequireert werdende, ook niet vermogen te werden „geweigerd. „Alles nogtans met dien verstande, dat, „soodanig Lijk bevonden word te zijn van „notori behoorende tot de Jurisdictie van „den Hove de informatien genoomen en de verdere proce- „duures, soo van publicatie als andersins belegt sullen „werden; en voor soo verre het een Lijk is van een Persoon, van den Hage behoorende, al aan den Geregte van dien einde alle de voorsz. alsoo de gedaane schouwingen, over en aan het Hof, en door die „van den Hove aan den Geregte van ’s Hage moeten over- „gelaaten en zelfs overgegeven worden, en sal omtrent „Lijken van Persoonen, over welker competentie tusschen „het Hof en de Magistraat van ’s Hage contentie soude „mogen ontstaan, bij provisie plaats hebben, dat na gedaane „schouwinge ter weeder zijde, de proceduures, soo van de „publicatie, als die andersins noodig sullen werden geoor- „deeld, sullen werden geinstitueert en belegt bij het Hof, „of die van ’s Hage, welke van beiden in voege voorsz. „daar over de eerste schouwinge sal gedaan hebben. VIII. „Dat wijders in alle overige saaken het Hof tegen de „Burgers van ’s Hage, en die tot den privative Jurisdictie „van dien specteeren, op geene andere wijse sal mogen „procedeeren of doen procedeeren, dan tegens alle Burgers „en Ingezeetenen van de andere Steeden deeser Provincie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 67