HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS OP DEN KNEUTERDIJK TE GRAVENHAGE ONDER DE REGEERING VAN KONING WILLEM II EN KONINGIN ANNA PAULOWNA. Een kort woord vooraf. Schrijver van dit opstel kreeg, reeds geruimen tijd ge leden, in handen, papieren door een oud bewoner van het paleis op den Kneuterdijk nagelaten. Ze bevatten aanteekeningen over de verdwenen gebouwen en de beroemde kunstgalerijen van Koning Willem II, mede- deelingen over het hofleven, incidenten, feesten en ook herinneringen uit dagen van rouw en zorg. In die papieren waren tal van zaken opgeteekend, die, naar ’t mij voorkwam, niet alleen mijn medeleden van „die Haghe”, maar ook den velen ons Vorstenhuis vereerende Nederlanders belang stelling te kunnen inboezemen. Vandaar dat ik de vol gende eenvoudige causerie voor onze jaarlijksche mede- deelingen bewerkte met het onderwerphet glanstijdperk van het Paleis Kneuterdijk en hetgeen daarin alzoo omging en voorviel. Dat paleis is thans eenzaam en verlaten. Immers, sedert Prins Willem van Oranje, de zoon troon opvolger van Koning Willem III te Parijs overleed, ging de laatste vorstelijke bewoner heen en hoewel het paleis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 79