TUSSCHEN HET HOF VAN HOLLAND EN DEN MAGISTRAAT VAN DEN HAAG. IV. 1) Mededeelingen” 1906 p. 272. V DE JURISDICTIE-GESCHILLEN Ik kom nu tot de geschillen, ontstaan door drukpers- overtredingen, en wil een woord vooraf laten gaan over de wetgeving op de drukpers onder de Republiek. Daarbij springt het in het oog hoezeer eenheid in de wetgeving ontbrak, hoe weinig eerbied bestond voor de wet, hoe weinig waarde er gehecht werd aan den eed, en hoe vaak de ambte naren der rechterlijke macht het oog sloten voor de over tredingen der plakkaten. In Holland werd de censuur over de drukpers uitgeoefend niet alleen door de Staten van dat gewest, maar ook door de Staten-Generaal en door het Hof van Holland, zoowel om algemeene verbodsbepalingen te maken, als om het drukken en verspreiden van bepaalde boeken te verbieden en dat zij van hunne bevoegdheid (ik zal zoo straks de vraag behandelen in hoeverre die bevoegdheid werkelijk bestond) een ruim gebruik maakten, moge blijken uit de lijst van verboden boeken, die ik hier achter laat volgen, waarbij moet worden in het oog gehouden, dat ik die niet heb opgezocht, maar dat zij bij de studie over dit onderwerp van zelf zijn voorgekomen. Vervolg van „Bijdragen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 7