74 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. later nog wel voor een klein deel in gebruik bleef, was het met het feestgedruisch dat in het gebouw weerklonk, tijdens Koning Willem II en zijne gemalin de Russische Grootvorstin Anna Paulowna er verblijf hielden, uit. In de mooie zalen en serieën vertrekken weerklinkt thans maar zelden een menschelijke voetstap en het lustoord, dat zich achter het paleis uitstrekte, verdween voor goed, om plaats te maken voor Parkstraat, Oranjestraat, Amaliastraat en Willemspark, later Plein 1813. Ook werd het grootste gedeelte van den onder Koning Willem II ontworpen nieuwen bouw gesloopt. Ik neem de oude papieren ter hand. Hoe zag voorheen het paleis op den Kneuterdijk er uit? Even als nu, kon men zich destijds op den gevel afgaande, geen idee vormen van de groote uitgestrektheid van den bouw en zijn prachtige tuinen. Het paleis grensde (we staan er voor), rechts aan het Ministerie van Financiën en links aan de Heulstraat. De laatste is nu quasie verbreed. Aan den linkerhoek van de Heulstraat woonde toen de Russische gezant Graaf de Maltitz. Aan den gevel op den Kneuterdijk is bijna niets ver anderd, alleen zijn er grootere ruiten in de ramen gezet, de fraaie tambour, die op het middenbordes stond, is weggebroken, welk bordes niet dan zeer enkele malen gebruikt werd; een keldertoegang naast Financiën ver dween, terwijl ook de vier schilderhuizen die aan de uiteinden van den gevel stonden, aan iederen kant één voor een ruiter en één voor een infanterist niet meer aanwezig zijn. De eersten werden onder Willem II beurtelings be trokken door kurassiers, lansiers of groene Limburgsche jagers te paard; die voor de infanterie, door grenadiers of jagers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 80