HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 75 Wanneer men een 60 a 70 jaren geleden, langs het sedert eveneens aanmerkelijk verbouwde Ministerie van Financiën wandelde, kwam men aan de smalle Klooster- kerkstraat, die verder uitliep op het Nachtegaalspaddie beide vormen thans, nadat van het Ministerie van Financiën een goed stuk langs de Kloosterkerkstraat is afgenomen en verder voorbij dit Ministerie alles is volgebouwd, de fraaie en moderne Parkstraat. We wandelen nu door en zien dan links het Ministerie van Financiën (zijgevel), daarna een tuinmanswoning aan het Paleis behoorende, die door een poort met groote openslaande deuren met het Nachtegaalspad gemeenschap had, verder de tuinpoort aan het pad ter hoogte waar nu n°. 6 Parkstraat staat, een in zijn volle breedte vooruitspringende mestput en een kleine woning, het geboortehuis van een in zijn tijd geapprecieerd schrijver Ants L. De Rop, die lieve verzen en aardige kinderboeken in de wereld zond. In dat huis woonde in de dagen waarover ik ’t hier heb, een oud gediende, vroeger aan het hof van Koning Willem I ver bonden geweest. Vervolgens was het Nachtegaalspad in zijn geheele lengte tot aan den Hooge Wal (thans Maurits- kade), begrensd door den tuinmuur van de Paleistuinen, waarachter boomgaarden, een oranjerie enz. Rechts was de Kloosterkerk; daaraan grensde het nu nog bestaande smalle straatje, dat met een elleboog links, uitkomt in de Kazernestraat, naast het tegenwoordige magazijn van Rijkstelegraafmaterieel. De huisjes links in dat straatje, zijn nog uit dien ouden tijd. Vervolgens stonden in de Kloosterkerkstraat waar nu het Bureau van het Vaderland gelegen is, een paar heerenhuizen, o.a. dat van Mevr. Gobius des Tombe, met een groot bordes er voor; daarnaast de vroegere „Hoek van Hope” waarin de Koninklijke manege (nu magazijn telegraafdienst), die doodliep en eerst later doorgeslagen is tot de Kazernestraat,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 82