8o HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. overgroote meerendeel der huizen uit den tijd waarover ik het hier heb, is sedert lang verdwenen. Hun tuintjes grensden alle aan den paleistuin en voor velen liep nog de open beek heen, waarover dan voor de huisdeuren een brugje geslagen was. Voor we de Paleisstraat be reiken vond men weder bijgebouwen van het Paleis terug. Vooreerst het groote huis, nog bewoond geweest door Prins Hendrik, broeder van Willem III. Verder stallen tot bij het huis op den hoek van de Heulstraat waarin de oude Baronnesse van Wassenaar nog lang woonde (nu Wilhelmina galerij). Kort nadat Koning Willem II het Paleis Kneuterdijk betrok, ging hij aan het bijbouwen. Die werken werden op verschillende punten met kracht aangevat; galerij, gothische zaal, front Noordeinde enz. verrezen kort na elkander uit den grond; het eerst de galerij, toen de gothische zaal en tegelijkertijd de gevels in het Noordeinde. De Koning zwierf zeer veel op de werken rond; zelfs klom hij op de steigers enz. Zoo straks gaan we binnen den omtrek van Paleis en tuinen kijken, handelen we nu eerst af met het aspect van buiten. -- De stallen en bijgebouwen werden tegen den grond ge worpen tot aan het huis Van Wassenaer, welk laatste werd gemoderniseerd en in de plaats daarvan kwam nu, van het Huis van Prins Hendrik afgerekend, tot aan het Huis van Wassenaar het volgende. Eerst een kleine open gothische galerij met spitsboogvensters aan de straat en dito bogen aan de tuinzijde tot den grond reikende, alles open; daarvóór liep, tusschen gemetselde muren, de beek, die langs de volgende galerijen doorliep, doch later werd gedicht. Daarop volgde, waar nu het kantoor Labouchère Oyens is, dus tegenover de Koningspoort van het paleis Noordeinde, een groote achtkante toren de noordertoren, eveneens in gothischen stijl met kanteelen afgesloten en op de acht hoeken van hoogere torens voorzienin de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 88