82 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. men op een groote en ijzer en van binnen Daarvoor een voortuin avond van dien feestdag, was al wat van buiten van het Paleis te zien was, langs alle lijnen schitterend met gas verlicht. Boven den middentoren achter het beeld, prijkte met kolossale letters „God is met Nederland”. (Men weet ’t waren toen woelige tijden). Zulke illumi- natiën liet de Koning vele malen ontsteken, wanneer er groote hoffeesten waren, waarover zoo straks meer. In het Voorhout stond indertijd een buitengewoon groote gothische eerepoort met drie doorgangen, schitterend ver licht, vlak vooraan tegenover het front op den Kneuterdijk, terwijl de alleés eveneens versierd en verlicht waren. Van den middentoren voerde een galerij als omschreven naar een achtkanten toren, de zuidertoren, geheel gelijk aan dien van den anderen kant van het complex ge bouwen en grenzende aan het huis v. Wassenaar en die dus stond tegenover het gebouw naast het Paleis, waarin nu is gevestigd de Hoofdadministratie van het Kroondomein. Door de galerijen heen, zag Oranjerie, opgetrokken van glas door slanke kolommen gestut, waar, tegen den zijgevel der Gothische zaal, de oranjerie zich verhief. De fraaie kastanjeboom, die nu de Paleisstraat versiert en waar omheen een bank is getimmerd, stond in den paleistuin en trok reeds toen de bewondering. Het huis van Wassenaar op den hoek van de Heul- straat, was een vrij eenvoudig gebouw; later is de gevel eenigszins in overeenstemming met de galerijen en torens, gewijzigd en van kanteelen voorzien. Het heeft lang ledig gestaan totdat er het Secretariaat van de Commissie tot verevening der Nalatenschap van Willem II, die jarenlang werk had, in gevestigd werd. Tegenover het tegenwoordige Paleis in het Noordeinde stond nog een zeer groot ouder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 91