DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 3 Buis burger was en vroeger pensionaris geweest was) tot de Staten-Generaal, als hebbende de souvereiniteit van den Lande, met het verzoek, om order te geven, den gevangene in vrijheid te stellen. De gedeputeerden van Holland in de Algemeene Staten verklaarden, dat zij door hunne principalen uitdrukkelijk waren belast, in dit verzoek toe te stemmen, waardoor dus de Staten van Holland, de souvereiniteit der Algemeene Staten erkenden. Eve'nzoo ging het bij de benoeming der rechters van Oldenbarnevelt, Hoogerbeets en de Groot. De Staten van Holland erkenden het recht der Staten-Generaal om rechters aan te stellen over de drie Hollandsche staatslieden, en in de drie brieven, die Hugo de Groot, na zijn ontvluchting uit Loevestein aan Maurits, Frederik Hendrik en de Staten-Generaal schreef, betwistte hij met geen enkel woord de wettigheid der benoeming van de over hem gestelde rechters. Na het vertrek van Leicester ontsloegen de Staten- Generaal alle ambtenaren in de verschillende Provinciën van den eed, dien zij aan den Landvoogd gedaan hadden. En als een bewijs, dat ook het Hof van Holland de souve reiniteit der Algemeene Staten erkende, moge strekken, dat toen in 1629 de zoon van den Koning van Boheme in het IJ was verdronken, en de Algemeene Staten een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk aan het Hof opdroegen, dit college die opdracht aanvaardde en uit voerde. Van lieverlede echter ontstond er eene andere meening over de bevoegdheid der Staten-GeneraalHoogerbeets verdedigde die reeds bij zijne verhooren. De Staten der Provinciën, bepaaldelijk die van Holland, begonnen meer en meer het gezag der Algemeene Staten terug te brengen tot het beleid der algemeene landsbelangen en der betrek kingen tot buitenlandsche mogendheden, zooals hun dit uitdrukkelijk bij de Unie van Utrecht was verleend, zonder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 9