HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. 97 wordt dan ook n November door een zeker mijnheer Trouwhert in zijn eigen nummer eens een douche toe gediend, waarin deze zeide dat Gosse te veel eer deed aan het geschrijf van dergelijke couranten. Zou het nu waarlijk een toevallige coïncidentie zijn, dat de Prins in zijn verhaal van het gebeurde op St. Nicolaas- avond aan de Staten van Holland juist hetzelfde beweert als Gosse een maand vroeger deed en zou het niet voor de hand liggen aan te nemen dat Willem V ook hier het slachtoffer geweest is van al te vurige aanhangers en verkeerde inlichtingen? Pleit in ieder geval deze overeenkomst er voor, dat er samenhang tusschen beide uitingen moet geweest zijn, er is nog een andere aanwijzing, die ik reeds genoemd heb, welke deze veronderstelling versterkt en wel deze, dat in het verslag in Gosse’s courant uitdrukkelijk wordt beweerd, dat hijzelf van dat rondgaan met het adres niets afwist. Waarom die verontschuldiging uit den mond van een vurig aanhanger van Oranje? zij is zoo veelzeggend, dat de historicus moeilijk anders kan dan de waarheid ervan in twijfel trekken. Het gebeurde op den St. Nicolaasavond heeft naar buiten veel grooter gerucht gemaakt dan eigenlijk in Holland zelf. Dit is begrijpelijk, waar men in dien tijd nog zoo verbazend slecht werd ingelicht door partijdige couranten en vliegende blaadjes en telegraaf noch correspondentie- bureauxzich belastten met het verzenden van meer betrouw bare berichten. In de landprovinciën deed dit den Prins zeker geen goed, terwijl het in Holland geen verandering bracht. Integendeel, zoo ergens dan gold hierwie te veel wil bewijzen, bewijst niets. De gebrekkige marine- prestaties konden niet door volksadressen worden wegge- praat, worden weggejoeld. Één ding blijft toch in hooge mate merkwaardig, en 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 106