HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. IO4 hier een einde aan temaken. Het viel vóór in September 1785. De Prins inspecteerde, zooals hij dat gewoonlijk ’s Zondags deed, het Haagsche garnizoen ook op den 4211 September. Onder de toeschouwers waren behalve enkele leden van het Patriotsch vrijcorps uit den Haag ook enkele van dat uit Leiden en Schiedam. Na afloop van de parade wer den dezen door het volk in de Lange Poten in de maling genomen en onwelwillend bejegend. Een Leidenaar wordt door een soldaat van de Hollandsche garde bespot, daarop trekt deze zijn degen en steekt in het wilde rond om zich. Volgens het hier genoemde rapport rezen tengevolge hier van „woorden” waarlijk men had iets ernstigers mogen verwachten. Die degen is den persoon later ontweldigd en door een slagersknecht „geheel en gaaf” ten hove gebracht, dus niet in stukken, gelijk het gerucht zich ver spreid had. Alles liep zonder bloedvergieten af, slechts een burgerman werd aan het hoofd gewond. Leest men het verslag van het onderzoek, later door het hof inge steld, dan wordt de indruk sterk bevestigd, dat deze be weging alles behalve een spontane was. De Heeren, waaronder genoemd worden de distillateur Hartevelt van Leiden, de makelaar Voogt van Schiedam en een zilver- smidsgezel Drosman van Vlaardingen benevens eenige studenten, gedroegen zich op hun verderen tocht zoo onvoor zichtig mogelijk. Zij begaven zich naar het huis van den heer Hartevelt, procureur alhier, welke een der hoofd mannen van de Haagsche Patriotten schijnt geweest te zijn. Voor diens huis hebben wat betoogen plaats, maar de politie en justitie doet haar plicht en beschermt de vreemdelingen, zoowel als het huis zoo goed mogelijk. Het blijkt wel, dat de Heeren het de politie zoo moeilijk gemaakt hebben door zich telkens te vertoonen, dat de procureur-generaal eindelijk nog de hulp der ruitermacht moest laten inroepen. Dat zij echter op dat moment ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 113