HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. IO9 Het leek hun echter beter een klein beetje brand te stichten, wat geheel zonder gevaar was, nu de wacht toch bij de hand was om de rol van brandweer te vervullen. Werkelijk is het volk daar ingeloopen. De Gijzelaar en Gevaerts, pensionaris en burgemeester van Dordrecht, rijden onder de poort en onmiddellijk tracht het volk hen te stuiten. Natuurlijk snelt oogenblikkelijk de wacht toe om de bedreigde mannen te beschermen, maar de belee- diging was geschied, majesteitsschennis gepleegd en de heeren hadden hun doel bereikt. Mourand werd en flagrant délit met de teugels in de hand gegrepen, in hechtenis genomen en met de procedure op last van de Staten door de Gecommitteerde Raden onmiddellijk een aanvang gemaakt. Tevergeefs eischte het Hof van Holland den beklaagde voor zich op en betoogde, dat men door hem aan hun rechtsspraak te onttrekken rechtsschennis pleegde. Gecom mitteerde Raden, gesteund door de Staten, beweerden bevoegd te zijn in gevallen van oproer en dergelijke, in te grijpen om erger te voorkomen. Zij veroordeelden dus hem ter dood. De Staten van Holland hebben echter, na lang beraad slagen en vooral op herhaald aandringen van Gevaerts en De Gijzelaar zelf, dit vonnis veranderd in eeuwig durende gevangenschap. Gelukkig voor onzen armen pruike- maker heeft deze eeuwigheid geen twee jaar geduurd. Het proces van Mourand heeft volkomen het succes gehad, dat de heeren zich voorgesteld hadden. De Staten van Holland hadden eer van hun werk en het laatste beetje durf om voor zijn Oranjegezinde gevoelens uit te komen, verdween hier. Gecommitteerde Raden bevalen de magistraat onmiddel lijk een wakend oogje te houden op het exercitiegenoot schap, waartoe Mourand had behoord.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 119