omgeving, ja zelfs het geheele gewest in een staat van beleg. Doch trots dat, kwam de vijand over die opgehaalde bruggen en door die gesloten poorten toch binnen, èn de sleutels, èn de lantaarns, èn de wapens, ontvielen des wachters handen en machteloos zonken die mannen neer bij de minste aanraking met slechts één zijner ijskoude vingeren. En, eens binnen de poort, eischte hij zijn vollen tol, van 20 tot 30 tot 40 pCt. of meer der bevolking. Elke vijfde, soms elke derde, een enkele maal zelfs elke tweede mensch. Hij eischte zijn vollen tol, van oud en jong, van hoog en laag, zoowel uit de geestelijke als uit de wereldlijke kringen; met de nietigheden van rang of stand, van leeftijd en betrekking en wat dies meer zij, hield hij zich niet op, al wat mensch-vorm had en nog ademde, beschouwde hij als zijn buit. Te vergeefs werden de aangetasten afgezonderd, hun huizen en erven gesloten en groote vuren op de straten gebrand; te vergeefs werd aan den beschermheilige, aan den patroon der stad eene nieuwe kapel beloofd en zijn tusschenkomst ingeroepente vergeefs werd met de voor naamste reliquiën der hoofdkerk een plechtigen ommeganch gehoudente midden dier processie zelve, koos hij dan soms zijn offers, en aan de neergevallenen en stervenden, kon men den weg zien, die door die processie was gevolgd. Geheele gezinnen stierven uit, geheele familien ver dwenen, geheele kloosters werden niet zelden ontvolkt; geheele wijken werden buurten des doods, zij werden leven loos en stil, als waren zij verlaten en toch waren zij bewoond, maar bewoond door gestorvenen, voor wien vaak geen lijk bezorgers te vinden waren. Dorpen, waarin die Zwarte Dood verschenen was, werden door de beangste om geving soms geheel gebarricadeerd, formeel gesloten. Om het dorp Zeist te kunnen mijden, werd o.a. een nieuwe HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGUE, IN DE X1VDE EEUW. I I 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 127