4 i I r en Mededeelingen, 1908, 14 vlg. Die Haghe, bijdragen -) Kragen. met den sterken arm terug te doen voerenJean Sonne zal zijn meester dienen, „sonder hem deur eenige quade luijden te doen verleyden nochte uyt sijn eygen wille te gaen wercken bij eenige andere meesters, ’t sij in den Hage ofte in alle dese geünieerde provintien, ofte sal hij Bastiaen Sommester vermogen met den officier ofte sijne dienaers ter plaetse, daer hij gevonden sal worden te mogen doen apprehenderen, ende met hem te handelen naar usantie van de costuymen daer over geordonneert”. Verzuimde dagen zullen worden aangeteekend en na afloop der drie jaar worden ingehaald. Van belang is ook het bepaalde omtrent den werktijd in dit bedrijf: „dat sijne dachwerck soude beginnen des ’s morgens ten vijff uyren ende continueren tot ’s avonts te negen uyren, ten ware sijne mrs. werck haest vereyschten, hij dan sijn beste neffens sijn meester doen, ende wercken soo lange hij wercken sal”. Een nor male werktijd dus van zestien uur, met kans op en ver plichting tot overwerk(N°. VI). Een oude bekende is deHaagsche zwaardvegerLenertHuy- bertsz. Van der Ka1), dien wij ook hier weer in een notarieele acte aantreffen. Wij zagen, dat hij in 1641 zijn zoonFIuybert bij een vakgenoot in de leer deed. Bij een acte van 19 Februari 1626 nam hij den twaalfjarigen Jan Jacobsz. voor vijf en een half jaar bij zich in de leer „voor jongen ende knecht”. De knaap krijgt van zijn voogden een volledig uitzet mede, „namentlick twee pack cleederen, twee hoeden, twee paar hosen, twee paar schoenen, ses hemden, ses rabatten 2), ses neusdoecken ende twee schortecleeden”. De patroon zal zorgen, dat onze Jan netjes voor den dag komt, „zulcx hij nu uytgeset wert, sonder hem slordich ofte be scheurt te laten gaen”. Ook zal hij hem natuurlijk kost, UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCIIE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 12