5 i) Voltigeeren Theater UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. inwoning en bewassching verschaffen en na drie jaar een mantel „omme Sondaechs mede in de kerck te gaen”, welke gift na de zesdehalf jaar zal worden herhaald. Van leergeld of loon is verder geen sprake (N°. VII). Met de volgende acte komen wij weer in de wereld der kermisgasten. Hendrik Gottsen verhuurde zich den 20 September 1664 bij de gebroeders Christoffel en Johannes Damen, om „te exerceren soo boven op de hoogcoorden te vanteceren1) als in ’t springen op het tiaterom 2) als anders”, Onze acrobaat zal alles „volgens commando uit voeren” en verbindt zich voor een geheel jaar „ingaende nu toecomende Amsterdamsche Carmis Anno 1664”. Hij zal tot Paschen drie gulden en tien stuivers en daarna vier gulden per dag genieten, met nog een vereering bovendien (N°. VIII). Een leerling-contract van bizonderen aard is het volgende (N°. IX). Den 23 Februari 1658 verbond „d’heer Hendrick Bruno Wildelant” zich om aan mr. Antonis Copal te „openbaeren bij geschrifte, overgeven ende leeren sijne wetenschappen, consten ende secreten, soo van de chimie, medicine als andere met het manuael ende de handt- greepen”. Al deze onwaardeerbare kunsten en geheimen waren beschreven in „drie distincte boecxkens”, die den kooper door den verkooper „claerlijck ende ter goeder trouwen” zullen worden uitgelegd. Mr. Copal zal daarvoor 600 gulden betalen. En daarna was de compagnieschap ge reed en begonnen de werkzaamheden „datelijck mette alder- eerste ende beste occasie, binnen de veerthien dagen naer ons arrivement in Zeelandt, daer wij eersdaechs voorge nomen hebben te trecken”. Mr. Copal zal voor deze on twijfelbaar loffelijke onderneming bovendien nog een rente-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 13