HET GRAFEUJKLEVENINDIEHAGHE,INDEXIVnEEEUW. 121 aftebreken en deze binnen bepaalden tijd door steenen huizen te vervangen i). Er was dus in die tweede helft der XlVde eeuw volop angst en onzekerheid, volop ontwrichting, volop strijd, 1) „De stad Groningen bepaalde in haar stadboeck (welk boek grootendeels eene herhaling is van een ouder) Lib. VII. C.V. Van tijmeren mit stene ofte mit leme”. „Soe wie tijmeren wil bynnen Groninghe enigherhande tijmer, groet of clene, bi der straten oft achter sijn huus, op sijn selves erve, of op ghebuerden erve, de sal tijmere mit stene of mit leme en deckent mit stene oft mit leme 'bi vijf marken to broke èn bi den tijmer af to breken bijnen achte daghe na den daghe dat et he van den rade gheboden is”. „Karei de V gaf der regeeringe van Amstelredam inhetjaar 1521, de macht om de rijcke ende machtighe poorters ende inwoonders heurer stede te noodzaken, om hunne houten huizen aftebreeken en door steenen huizen te vervangen; en om den onvermogenden daertoe de behulpzaame hand te bieden, dientengevolge kregen in 1536 eenige bewoners der oude- en nieuwe brug-stegen bevel, om de houten wanden hunner huizen in steenen te veranderen”. Aldus J. Wagenaer in zijne beschrijving dier stad. Deel I, bladz. 41. Aan Jt verbod om houten huizen te mogen bouwen en aan ’t bevel de bestaande houten door steenen huizen te moeten vervangen, was echter reeds jaren vroeger voorafgegaan het verbod van stroo- en rietdaken te maken en het bevel de nog bestaande in hard dak, in pannendaken te veranderen. In Kampen vinden wij dat verbod reeds ten jare 1320, terwijl die stad terzelfdertijd aan een ieder, die binnen de stadsmuren zijn huis met pannen wilde dekken, twee gulden per 1000 pannen (dat is ongeveer ]/3 der kosten) tegemoetkoming toezei. De stad Utrecht bepaalde in haar keur van het jaar 1368. dat men voor elk roede leien dak drie schilden en voor elke 1000 tegelen elf schillingen ondersteuning zou ontvangen, zoo men daarmede zijn huis of schuur ging dekken, terwijl haar raad in 1402 verordende, dat: „So wie zijn stroedack afbreken wil, men hem teghelen geven zei om nyet. Desgelijck die ny we huse tijmmeren willen, die selmen diergeliken die teghelen daartoe geven om nijet”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 131