HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 123 steden, plaats vond, beloofde hij plechtig „elcken man, den armen, als den riken,recht ende vonnisse, redene endebesceet bestuur waarnemen, doch zooals bekend is, lag hij met haar voortdurend overhoop. In 1366 (25 Juni) laat hij door het gerecht te Bergen in Hene gouwen den Heer van Enghien, een der voornaamste edellieden van Henegouwen, ter dood veroordeelen, hetgeen hem een oorlog met diens verwanten berokkende. Tot rust van de ziele van den vermoorde sticht hij 31 December 1367 in de Hofkapel een Kapittel van 12 Kanunniken met een Deken „om te meerren den dienst ons Heeren in aflate onser sonden ende in meer- ringhe der salicheden onser zielen, ende alle dergheene, daer wi afghecomen zijn, of daer ons goed of heerlicheit ofaengecomenis'’. In 1371 (21 Januari) stierf Machteld, de vrouwe van Voorne terwijl Aelbrecht heer werd van’t Land van Voorne en van den Brielle In 1372 noemt hij zich in verschillende stukken reeds Graaf. In 1377 (10 Juni) lieten Albrecht en zijne gemalin een testa ment opmaken, ten behoeve hunner kinderen. Het origineel, geschreven in de Fransche taal, bestaat niet meer, wel eene daarvan op 16 Maart 1393 genomene copie, die in het Rijks- archief berust. F. van Mieris heeft deze copie opgenomen in zijn charterboek, deel III, bladz. 332. In 1386 (26Febr.) stierf zijne gemalin Margaretha, die hem 7 kin deren naliet. In 1387 is er in de Grafelijke rekeningen reeds sprake van Joncfrouwe Aleijd van Poelgeest, die op 30 Dec. 1392 naar huis gaande, op het Buitenhof te’s Gravenhage, werd vermoord. In 1389 (15 Maart) stierf Willem V, waarop Aelbrecht als Graaf werd gehuldigd. In 1394 (April) huwde Aelbrecht opnieuw en nu met Marga retha van Cleve, welk huwelijk zonder kinderen bleef. In 1397 (22 Dec.) stierf Guij van Blois, Heer van Schoonhoven en ter Goude, Tessel en van der Tolne (Tholen), zonder wettige kinderen na te laten en stelde Allbrecht zich in het bezit van diens steden en landen. „In ’t jaer ons Heren MCIIII ende vier, XVI dag in December, op een Dinxdach voernoen in die dagheraet, doe starf Hertog Aelbrecht, Grave van Holland, in den Hage en wert be graven in de Capelle Bid voer zijn ziel” (aldus ’t eerste verhuurboek van de stad van der Goude).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 133