EEUW. De kinderen waren I24 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE hem dan soms te moeielijk, dan reet hi naar Henegouwen of naar Beijeren, het te doene, op sulcke goede costumen ende rechten als oock onse lieve ouders eertijts ’t lant gheregiert ende beleet hebbe, ende recht is in den lande, duerende also langhe als onse lieve broeder in crancken staet is van lijve”. Jong en onnadenkend, driftig en wispelturig, van nature meer geneigd tot vermaak als wel tot strenge plichtsbe- betrachting en niet altijd even oprecht, trad hij in dien buitengewoon moeielijken tijd meesttijds niet op als een voorzichtig, als een tactvol leidend staatsman, strijd voor komend, verzoenend wat voor verzoening vatbaar was, en heelend wat gewond was en dat door wat balsem van boven nog te heelen viel. In plaats van door kalm beleid, met zachtheid hier, met strengheid daar, de twistende, de strijdende partijen tot elkaar te brengen en allerwegen de zóó hoog noodige rust te brengen, nam hij maar al te vaak zelf aan den partijstrijd deel, wist hij daar niet buiten, niet boven te blijven, noch dezen te kalmeeren of zoonoodig te ketenen. En werd het buten ’s lands van Aelbrecht en Margaretha van Liegnitz Willem, Graaf van Oostervant, geboren April 1363, gehuwd in 1375 met Maria, dochter van Karel V, Koning van Frankrijk, en daarna in 1385 (12 April) met Margaretha, dochter van Philip vanBourgondië. Hij volgde in 1404 zijn vader op als Graaf en stierf in 1417 (31 Mei). Aelbrecht, geboren die in 1397 (21 Januari) stierf. Catharina, geboren 1368 (2 Nov.),, gehuwd 1372 met Eduard van Gelre, daarna met Willem van Gulik. Margaretha, geboren gehuwd met Jan zonder Vrees van Bourgondië. Johan, geboren 1371, gehuwd met Wenceslas, Koning van Boheme, later Roomsch Koning, zoon van Keizer Karel IV. Johanna, geboren 1377 (Sept.) Jan, geboren in 1377, in 1389 verheven tot Bisschop van Luik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 134