126 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. De aanvang van zijn bewind was zijn moeilijkste tijd, daar zijn oudste broeder Lodewijk de Romein hem zijn Ruwaard- schap betwistte, en Machteld, de vrouw van den krank zinnigen Willem V, met wie hij het bestuur zou waar nemen meer tegen- als meewerkte. Toen vooral ging er weinig kalme leiding van hem uit hij was bijna voortdurend in oorlog, en daardoor niet alleen steeds slecht bij kas, maar vol schuld, schuld meest aange gaan bij de lombarden tegen onderpand of tegen borchtocht niet zelden van zijn ridders en van de steden, welke laatste ’s Vorsten geldnood meerendeels uitstekend ten eigen bate wisten te benutten, en voor ,,hun trouwe diensten”, zooals dat heette, zich tal van privilegiën wisten te bedingen, haar rechts- en grondgebied uitbreidend en tal van regalia, in ruil voor die diensten, pachtend of koopend. Eéne zaak echter trachtte hij zooveel doenlijk binnenzijn ge bied te voorkomen namelijk oorlogen en oorlogs-toestanden tusschen de steden onderling of met de daarom gelegen kasteel-heeren. De overige steden stonden hem hierin, uit welbegrepen eigenbelang, steeds trouw ter zijdeterwijl hij door het reeds op jeugdigen leeftijd sluiten van huwe- lijks-contracten voor twee zijner zoons en voor zijne vier dochters, zijn huis verbond aan dat van den Hertog van Geldre, aan dat van den Hertog van Brabant, vermaag- schapte aan den Koning van Frankrijk en aan den Keizer van Duitschland, en daarmede zijn eigen invloed en de beteekenis van zijn dynastie niet weinig bevestigde en vergrootte. Zijn laatste regeeringsjaren waren evenals zijn eerste vol strijd, een strijd onder anderen meer moeite- als roem vol met de Oost-Friesen, die in 1396 begon en in 1401 met een verdrag eindigde. Die oorlog bracht hem zóó diep in de schuld, dat toen hij den róden December 1404 was gestorven, zijne

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 136