130 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE,INDE XIVDE EEUW. De Heer van Blois, op grond van zijn uitgestrekte bezit tingen en van zijn persoon, na Hertog Aelbrecht de voornaamste edelman des lands en bij de Vorsten van zijn tijd hoog aan geschreven, eischte blijkbaar eene nauwgezette boekhouding en eene duidelijke en volledige omschrijving van alle uitgaven van zijn huis en hofghesinde, waarvan de rekeningen, gesplitst als die van ’s Graven herberghe,mede jaarlijks op een bepaalden dag, hem en zijn Raad werden voorgelezen en bij accoord bevinding goedgekeurd en afgesloten. Toen hij ontdekte, dat de uitgaven voor zijn vele en kostbare reizen en voor zijn hofstoet, zijn inkomsten overtroffen, nam hij in 1366 onmiddellijk de noodige schikkingen om het evenwicht te herstellen, zooals blijkt uit de volgende aanteekening in de jaarrekening van 1366/7 van Jan Breije„en maecte mijn here des voerscreve „Donredages na St. Simon ende Judedag een ordinancy ter Tolne „(Tholen) in Zeelant bi rade des heren van Barbenchon en „anders sijnre rade sine te herberghe te minren, daer Janne Brye „bevolen wart mijns heren coste te doen, hem te vervolghen „ende daer of over hem ende sine rade te rekenen.” de Stomme, de kapellaan en door Jan Tolnaar voor Jan van Blois, Heer van Scoenhoven en van der Goude, jaren aaneen bijgebonden, en die daardoor veel aanvullen, wat men in de Grafelijke rekeningen van dien tijd öf niet, öf slechts bij toeval vermeld vindt. Die rekeningen, alleen datgene vermeldend, waarvoor een post als uitgave aan te teekenen viel, zwijgen natuurlijk van al het overige. In ’sGraven herberg nu, was juist dat overige, dat wat geen directe uitgaven vorderde, feitelijk heel veel. Door ’s Graven eigen hoeven of hofsteden met de daartoe behoorende landerijen werd gestadig voorzien in de behoeften van de coken of keuken, van de penterze of ’t bakhuis en van den provanche-kelnaer of proviand- kelder. Zij toch leverden het noodige slachtvee, de hoenders en vogels, de boter en de eieren; zij leverden mede het koren dat tot meel en tot bloem werd gemalen, alsook de zemelen mede in keuken en bakkerij benut; zij leverden voorts

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 140