132 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. hulpmiddel omwonden, vertellen. Te betreuren ook is het in hooge mate, dat er geen inventaris is overgebleven van al hetgeen Hertog Aelbrecht bij de overname van het bestuur van zijn broeder, van Graaf Willem V, bij diens vertrek naar Henegouwen, in Februari 1358 vond en aanvaarddein diens kasteelen, huizen en herbergen. Evenmin bezitten wij een inventaris van ’s Graven bezittingen op dat moment, van zijn hofsteden met bijbehoorende kampen lands, bosch- en veen-gronden, met de daarop wonenden en de daartoe behoorenden en van het vee; zelfs geen enkele mededeeling van de oorlogs werktuigen en van het oorlogs-materieel op of bij zijn kasteelen voorhanden is meer bewaard. Ook omtrent het ameublement dier kasteelen en huizen, zooals Aelbrecht dit vond en overnam is niets bekend, noch ook van ’sGraven in scrienen en coffers bewaard tafel-zilver, of van het in tridsoerden en op scapraeden voorhanden koper-, tin- en keuken-gerei. Of de kostbare tapijten, die tot zaal- en kamerbehangsels, tot voorhangsels der bedsteden en vensters en tot vloerkleeden dienden, daarin toen zijn gebleven, of door Mevrouwe van Holland, de gemalin van Willem V, zijn meegenomen, blijkt uit niets, zoodat men zonder dit alles te weten, bezwaarlijk een volledig beeld kan krijgen, laat staan geven, van de toenmalige inrichting geen kost genoot, zich bepaalde tot het voor de bewaking van het kasteel met aanhoorigheden, strikt noodige. Tal van posten dus, die in onzen tijd wel op de huis houdelijke rekening van een vorst voorkomen, misten toen daarop, en door dat gemis, is de kijk, welken die rekeningen ons geven in dat vorstelijk huishouden, op verre na niet zóó volledig, als men zulks wel gaarne zou wenschen. Die rekeningen, blijven dus een hulpmiddel, maar een van buitengewone waarde, omdat zij zóó on- zóó leuk, vaak zóó naief en waar, alles

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 142