oostwaarts grenzende genaamde wildernissen breederen duinstrook ’s Gravenzande en op de nabijheid dus van en I. Js GRAVEN KASTEELEN OF HUIZEN IN HET ALGEMEEN. „Des menschen onghestadicheit Is der zielen harde leijt”. ij De Graaf bezat in de eerste plaats zijn castellum, zijn kasteel in die Haghe (A), door den Roomsch Koning Graaf Willem II omstreeks het jaar 1250 begonnen, door diens vroegtijdigen dood in 1256 onvoltooid gebleven en door zijn zoon Floris V, nadat hij meerderjarig was geworden, gewijzigd en voltooid in dejaren 1275 tot 1285. Dit kasteel, waaraan het dorp ’s-Gravenhage zijn ontstaan, opkomst en bloei te danken heeft, besloeg binnen zijn uiterste grachten, gerekend van af de oostelijke gracht langs den kooltuin, tot aan de westelijke gracht langs het Neder- of Buiten-hof, eene lengte van -4- 1000 M!. bij eene breedte van -4- 480 M1., eene breedte gerekend van af de zuidelijke gracht langs de Poten, oorspronkelijk een met boomen beplanten singel, tot aan den ouden heirweg van ’s Gra venzande naar Leiden, benoorden langs den vijver. Afbeelding N°. 1 stelt dit kasteel voor, zooals het ver- mo'edelijk op het laatst der XHIde eeuw was. Voor een Grafelijk hofgezin bij uitstek gunstig gelegen, aan het Haghe-houte en aan de zoo- 1 en noordwaarts aan de toen zooveel en aan zee, halfweg Leiden en korten afstand mede van Delft, in drie steden, waarvan twee, Delft Leiden, in de tweede helft dier XlVde eeuw, reeds handels- en bedrijfsplaatsen van beteekenis, voor de kasteel bewoners in vele opzichten een gerief en een verzet tevens waren. Van wege zijn ligging, zijn omgeving, zijn afmeting en zijn groote zaal, was het kasteel in die Haghe dan ook i) Ontleend aan de rijmspreuken van W. van Hildegaersberch. HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 135

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 146