140 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. Ofschoon vrij dicht bij die Haghe gelegen, hadden de Graven voorheen mede een eigen huis of herberg in Delft (E); blijkens de rekeningen werd daarvan in het jaar 1350 den stal en den toren-zolder vertimmerd, terwijl ’s Gra ven leeuwen er een tijdlang in gehuisvest waren en in 1351 gaf min here daar een gastmaal. Daarna afgestaan tot woning aan de Lombarden, droeg Graaf Willem V het in 1356 over aan de stad, mits het door de stad zou worden onderhouden en hem bij zijne bezoeken ten herberge zou dienen. Ook in de steden den Brielle (F), Vlissingen (G) en Zierikzee (H) bezaten de Graven eigen huizen. Dat in den Op dat hof, dat blijkbaar een grooten omvang had, doch waarvan nu niets meer rest, stond in 1376 eene hofstede, althans Aelbrecht verklaart den 2ósten Januari van dat jaar, dat Gherijt van der Graft hem opgedragen heeft eene hofstede „up onsen hof binne Leijden” en eenig land bij Rijswijk en Zoeterwoude, waarmede hij verleid heeft Dirc Sijmonszoen ten erfleen. Een ander kasteel was dat te Sinte Geerdenberghe (D) door Mevrouwe van Holland aan Aelbrecht slechts noode afgestaan, omdat zij zelve daar tot dusverre gaarne en veel verbleef; ook Aelbrecht was er dikwijls, op reis naar Zeeland bijna altijd zijn weg over Geertruidenberg nemend en er dan enkele dagen toevend en er niet zelden aan de Hollandsche, Zeeuwsche en Brabantsche Edelen een feest aanbiedend, dat vaak meerdere dagen duurde. In 1359 was hij bijna ’tgeheele voorjaar daar, terwijl hij er buitendien tal van dagvaarten belegde en in September 1379 werd er de bruiloft gevierd van Catherine, Aelbrechts oudste dochter, weduwe van Eduard van Gelre met Willem van Gulik, Hertog van Gelder. Het was dit kasteel, dat in 1420 door Jan van Beijeren werd belegerd, ingenomen en geheel verwoest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 152