EEUW. I44 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE en 30 bedden met slaaplakens, dekens, keuken-vaatwerk, tafel- en ander linnen te verstrekken ten gebruike. Daar voor verleende de Graaf hem zijne bijzondere bescher ming en gaf hem de livrei-kleeding zijner knapen x). Uit deze overeenkomst blijkt op het duidelijkst welke, in een dergelijk huis, de verplichtingen van ’s Graven waard waren. In RotterdamjTjhadWillem Pijl in igióden Graaf zijn huis als leen en tot herberg opgedragen, tot Jan Pietersz. met ’s Graven hulp in 1334 een nieuwe herberg bouwde, terwijl Florens Gijsbrechtz. in 1367 zijne woning aldaar aan de Gravin opdroeg en deze onder geldelijken steun met veel kos ten geheel inrichtte ten dienste van haar en van hare kinderen. De eer en misschien ook het voordeel den Graaf met zijn gezin tijdelijk te mogen huisvesten, deed blijkbaar velen besluiten hem hun huis als zoodanig aan te bieden. Ook in Breda (U), in Amsterdam (V), in Goes (W), enz. vinden wij dergelijke herbergen, terwijl bovendien de kas teden zijner ridders hem gaarne tot een verblijf voor enkele dagen geopend werden. Bij voorkeur echter logeerde de Graaf, waar zulks kon, in eene abdij of klooster, alwaar hij, gewoon als hij was aan de ruime en vrije omgeving van zijn kasteel in die Haghe, zich vrijer en beter kon bewegen als in vele zijner open huizen of andere verblijven, en in wier ruime klooster-gangen bij slecht weer en in wier tuinen en boom gaarden en warmoes-hoven bij goed weer, hij desverkiezend nog eens kon wandelen en wier groote keukens en goed voorziene kelders er ook beter op ingericht waren om een groot aantal gasten enkele dagen te verzorgen als die zijner opene herbergen. In Middelburg zijnde, logeerde hij dan ook steeds in de J) Ik ontleen deze mededeeling aan het reeds genoemde werk van Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk: „De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 156