EEUW. Boogschutters uit van A° 1380. 146 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE king had en op reis zijnde, voor zich en zijn gezin met gevolg gereed vond. Het waren echter geen verblijfs-gelegen- heden meer zooals vroeger, zooals in de Xlde, de Xllde en nog in ’t begin der XlIIde eeuw, toen de Graven met hun gezin en geheele personeel jaarlijks zóólang op elk hunner kasteden verbleven, tot de proviand-voorraden van keuken, kelder en stal, door de tot elk dier kasteelen behoorende hoeven en hoorigen daartoe opgebracht, waren verbruikt en ’s Graven vertrek vorderden. Tijdens Willem II veran derde dit reeds en na hem zien wij al die kasteelen geleidelijk verdwijnen of veranderen in open huizen en tijdens Aelbrecht, waren de kasteelen in die Haghe en te Sint Geerdenberghe feitelijk nog de eenigst overgeblevene. Wel zullen de enkele van tot ’s Graven open huizen behoorende hof steden, den kelder en stal dier huizen zijn blijven voorzien van het benoodigde, maar door de markten, sedert ont staan, was er nu bijna overal zoowel gelegenheid tot verkoop van de oogst, als ook tot aankoop van het noodige bij onverwacht bezoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 158