EEUW. IJ r 156 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE Wouter kairskorf, een Ghisebrecht stomme en een Claes enghel Gods, een Jan standvast en een Janne de starke, een Hyraut vrouwentroost ende Heijnric van der bonten veder, een Wouter overriin, eene Heijne die vroede, een Zoeder die slechte en een Derc utenbroec, enz. enz. De belangrijkste personen van mijns heren huusghesinde waren ongetwijfeld de Ridder van mins heren live, die volgens Mr. van Riemsdijk hem overal volgde, voor zijn veiligheid had te zorgen en bijgestaan werd door een cnaepin de rekeningen heb ik hem echter nergens vermeld gevonden. De Meester Ridder, waarschijnlijk de opper-hofmaar- schalk en opper-ceremoniemeester, belast met de leiding van en het oppertoezicht over het geheel; hij regelde, daarin geholpen door een cnaep, de ceremoniën, de feesten en al hetgeen daartoe noodig was, liet de noodige maatregelen nemen ten behoeve der voorgenomen reizen, bezoeken, dagvaardigen of rechtszittingen en het was zekerlijk in overleg met hem, dat de hoofden van de onderdeelen van ’s Graven huishouding hadden te handelen. De Meester Camerlinc, aan wiens betrekking vele bijzondere voordeelen verbonden waren en welke betrekking soms door twee of meer personen vervuld werd, tenzij de andere titularissen alléén eers-halve zóó genoemd werden. De camerlinc, niet zelden de castellanus tevens, had in’t alge meen de zorg voor de inwendige huis- en hof-aangelegen- heden, hij was intendant en hofmaarschalk tevens, voorzag in het logies der gasten of bezoekers, daarin geholpen door den Forier, die meer bepaaldelijk voor de slaap gelegenheden zorgde. De Meester Cnaep stond blijkbaar aan het hoofd van al datgene wat direct of indirect met ’s Graven tafel in ver band stond, aan het hoofd dus ook der meestal jonge edelen, belast met de tafelbediening, met het voorsnijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 168