HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 161 III. DES GRAVEN KASTEEL IN DIE HAGHE. Ontleend aan de rijmspreuken van W. v. Hildegaersberch. 2) Afbeelding N°. i stelt het Grafelijk verblijf voor, zooals dit op het einde XIIIde eeuw er vermoedelijk uitzag, terwijl nevenstaande afbeelding N°. VII, het omgrachte Binnenhof, in platte grond voorstelt met de daarop staande gebouwen. 11 „Wijen ghenoeghet dat hi heeft. Die is rijc, oec hoet hem gheet”. x) Van wege de gaandeweg minder eenvoudig wordende leef wijze en de vorming van bijna twee volledige afzonderlijke huishoudingen, die van den Graaf en van de Gravin, met de daaraan verbonden groote toename in dienstpersoneel en voorzieningen, vond de Graaf op zijn kasteelen te Haarlem, te Leiden en te ’s Gravesande, op zijn jacht- en in zijn open huizen geen voldoende ruimte en niet meer het noodige gerief en de gewenschte vrijheid van beweging en stond hij deze daarom van lieverlede af ter bewoning, zoodat nu, meer dan zulks voorheen ooit het geval was geweest, het kasteel in die Haghe den Graaf met zijn ghezinde tot verblijf diende. Boven dien had Aelbrecht het voorrecht om langer dan een zijner voorgangers, om bijna 47 jaar (van af begin Februari 1358 tot half December 1404) te mogen regeeren, hij kreeg dus niet alleen oud dienstpersoneel, dat niet gaarne meer op reis ging om zich elders op ’t bekrompenst vaak te moeten behelpen, maar zag, ouder wordend, zelf ook tegen die lastige reizen en verplaatsingen zijner herberg opvandaar, dat hij, meer dan eenig andere Vorst vóór of na hem, op zijn hof in die Haghe, zijn eigenlijk tehuis vond en had. Dat Hof bestond, behalve uit de reeds oud-Grafelijke woning met hare zalen, kamers, kelders en torenver trekken, midden op een ruim binnenhof2) staande, uit de benoorden daarvan langs den vijver gelegene kapel met ora- toir, sacristy, priesterwoning en bijbehoorend hof, uit de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 174