Blijkens dezen post in de rekening 1360/1„voor hennipsaet ter vooghelken behoef die op mire vrouwen canter hanghen”. Van een spiegel in mire vrouwen earner of waerderobbe, of elders, heb ik in de rekeningen niets gevonden, toch zullen deze niet ont broken hebben, zij waren destijds echter niet van glas, maar van bolvormig geslagen gepolijst metaal. en kleinere lederen coffers, en een tridsoer daer men de misse op doet (zegt de rekening van 1378) waarop dus, tijdens eene ziekte van mire vrouwe, met behulp van een draagaltaar de mis werd bediend. Op de dekplaat van den schoorsteen stond een Maria beeld en in die dekplaat waren bevestigd twee koperen luchters, elk voor drie kaarsennaast de scouw stond mire vrouwe spinne of spinnewiel, waarop zij in het schemeruur, bij het licht van het haardvuur zelve haar garen spon, terwijl eene iseren crone, bemaelt en vergout en ingericht voor 12 kaarsen aan een der zware eiken moerbalken hing, welke met de daarop rustende kinderbalken de zoldering vormde; deze balken waren met eenig coleur afgezet. Aan een iseren arm hing in een der hoeken van den wand een koperen waterketel, boven een groote waschschaal op een drievoet staande, en daar naast hing aan een rolstok een linnen hand-dwaal. Op een cleijn tafelken lag het boec, dat voor mire vrouwe gescreven was van de legende „Onser Lieven Vrouwen” en op een scapperaedse lag haar borduer- werek en de zide en ’t gaern dat zij daertoe bezigde. Bij de vensters hingen cauwen (kooien) met vooghelken.1) Het was werkelijk een gezellig en smaakvol ingericht en gemeubeld vertrek, het sierlijkst behandelde op geheel het Hof. In mire vrouwe waerderobbe was mede een seoerstien en stonden tal van coffren, kisten en scrienen, gevuld met clederen en groote taefflen op scraghenook hing er een crone. 170 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 184