IO UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. dichlick bloet spoegh, sijne tanden in den mont los waeren ende een miserabel man was”. Nu werd, als vanzelf spreekt, de doctor weer te hulp geroepen. Maar helaasde schoor steenveger was „tot sulcke extremiteyt geredigeert, datter anders nyet en was te verwachten als de doot, sulcx dan dye oock daer op corts daer naer gevolcht is”. Deze voor de genoemde Cathellijne zeer bezwarende verklaring werd bevestigd door den doctor Laurens Schrevels en den chi rurgijn Abraham van der Heyden. Welke straf de vrouw heeft beloopen, meldt de geschiedenis niet. De volgende medicus is dr. Christiaen Rompf, „doctor van Zijne Con. Maj. van Bohemen”, die verklaart, dat Jacob van Nispen, „raedt ende generaelmeester van de Munten der Vereenichde Nederlanden” in Augustus 1623 bij hem is gekomen, „hem verhalende ende dagende, dat hij tot Dordrecht geweest ende aldaer zoo getracteerd was, dat hij hem seer qualick daer van bevont”. Hij had over zijn lichaam „pustulas malignas”, waarvoor hij vele medi camenten had moeten slikken (N°. XVIII). Tot welk doel deze verklaring is opgemaakt, blijkt verder niet. Een dokterszaak was ook de volgende. Bij een brand aan het Hof had Pieter Dircxsz., hoefsmid „woonende bij de Haerlemse Wagens”, zijn been gebroken. Daarvoor was hem door Gecommitteerde Raden een schadevergoeding van 150 gulden toegelegd. Daarvan verzoekt nu onze hoef smid een gedeelte rechtstreeks uit te betalen aan zijn chi rurgijn, mr. Andries Hamel, „ter zaecke van ’t cureren van verscheyden ulseratien in sijn voorseyt gebroocken been gehadt”. Wanneer de genoemde brand aan het Hof heeft plaats gehad, is eenigszins na te gaan, als men weet, dat de notarieele acte daarover is van 13 Maart 1641 (N°. XIX). Nog een ander medicus was de pestmeester Marinus Jansz., van wien een zekere Leenart Leenartsz. Moyman teVrijenban den 14 April 1625 met een dankbaar gemoed getuigde,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 18