I 82 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. nog meerdere vischsoorten in de Grafelijke keuken-rekenin- gen zullen voorkomen, geven de opgegevene meest voor komende soorten toch een voldoend overzicht over de groote verscheidenheid vischgerechten aan ’s Graven tafel. Het gevogelte en wild, dat ter tafel kwam, bestond (altijd volgens de rekeningen) uit wilt beer, caninen uter - boemgaert ende uten dunen, cappoenen, duven, eent- voghelle, fixanen, ghanse, henne of hoenre, herten zoo versch als ghesouten, hinde ende cleijn hindekiin, meppen, wilden osse, pawen, putoijrs, ree, reijghers uten reijghers- bossche, snijpe, vincke, alrehande voghele, zwane, wilt zwine, enz. enz. Vaak ook is er enkel sprake van ghe souten wiltbraet of van alrehande ghesodens en ontbreekt elke nadere aanduiding. De groenten en vruchten in de eigen coeltuun en boem gaert gekweekt, worden, als zijnde niet aangekocht, niet in de rekeningen vermeld; welke onderscheidene kool soorten dus die eigen coeltuun opleverde voor ’s Graven tafel blijkt niet, evenmin als welk froeijt; wel komt de wijngaert, die gesnoeid, geleid, aangebonden en gemist moest worden, bij herhaling, in de rekeningen voor, die voorts spreken van aankoop vanboenen, braetperen, erweten en witte erweten, van gord, van meeis of van bloem, van moes, van haveren mouts en tarwens mouts, van peterselie, een enkele maal ook van eenige ponden rijs, en voorts van loec, ajune of juins, van mostaert bij volle stoepen, van zibol, enz. enz. De tafelvruchten die genoemd worden, zijnamandelen en langhe amandelen, appelen per stic vaak ghecoft en ap pelen van grenaten, besien, corstanghen (kastanjes), dadelen, fresen, alrehande froeijts of een coppel froeijts, haselnote, kersen (door de vrouwe van Gelre bij corven vol mire vrouwe geschenct), morellen, noten, peren bij mande ut Bruecel versonden, perseken, prumen, rosinen van corinten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 197