II b Te Amsterdam was dat aldus voorgeschreven. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. dat hij met verschillende van zijn buren door „sijne goede naesticheyt, wetenschap ende experientie” weer is „gesont gemaeckt binnen den tijt van ses weecken” (N°. XX). Vervolgens geven wij een verklaring van dr. Isaacq van Dam, dat kapitein Caspar van Berck „grootelijcx van noode is te vertrecken naer Spaa omme sijne interne indispositie te herstellen ende sijne gesontheyt te recuperen” (N°. XXI). Een medische zaak is tot op zekere hoogte de geschiedenis van een zwaren val van een paard, waarvan het dubieus werd geacht, of de dood van den getroffene ermede in verband stond (N°. XXII). Eindelijk moge in het gevolg der doctoren en chirurgen op behoor lijken afstand compareeren „Betge ’s Jonckers, genaemt Betge Moer, gesworen vroetvrouwe”, voor wie haar 82 jaren geen beletsel waren haar beroep nog met jeugdigen ijver uit te oefenen. Met haar assistente verklaarde zij den 29 April 1622, dat zij Marytgen Aelberts bij haar verlossing van een dochter had bijgestaan en dat de jonge, natuurlijk ongehuwde moeder, in barensnood als den vader van haar kind had aangewezen Jacob Verbroeckhorst, schout van de Hoogeveen en ambachtsheer van de Nieuweveen, aan gezien „sij voor noch nae noyt eenigen manspersoon ter werelt hadde bekent”. De man van Betge Moer bevestigde deze verklaring (N°. XXIII). Het onderzoek naar het vader schap was toen nog niet verboden; ja zelfs was aan de vroedvrouwen, die de ongehuwde moeders in haar bange ure bijstonden, de verplichting opgelegd haar den naam van haar verleider af te vergen. Zulk een verklaring in barensnood stond gelijk met een eed; voor den vader van het kind kon zij natuurlijk zeer onaangename gevolgen hebben 9- Eenig causaal verband tusschen de geboorte van onechte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 19