ff' 12 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. kinderen en het verbreken van een trouwbelofte is dikwijls te onderstellen. Dat verbreken kon echter ook in vrede en vriendschap geschieden. Den 20 Januari 1622 ver klaarden Jaques du Boys, gezegd Gascon, trompetter van den Prins van Oranje, en Fran<;oyse Donderinge, weduwe Matieu Ocly, dat zij elkander trouwbelofte hadden gedaan, maar „dat zij d’een den anderen absolutelick quiteren van ’t gene tusschen henluyden eenichsints is gepasseert” (N°. XXIV). Een soortgelijke verklaring deden den 14 Mei van hetzelfde jaar Jacques la Faille, Fransche schoolmeester, vroeger te Deventer, thans te Haarlem, en Machtelt van Raedt (N°. XXV). Maar hier was de zaak wat moeilijker beiden hadden „omtrent anderhalff jaeren te samen huys gehouden”, zoodat „joffrouwe Machtelt van hem La Faellie, verscheyden costen ende moeyten gehadt hadden”. Daarom moet onze schoolmeester aan de eerbare Machtelt dan ook honderd gulden vergoeding geven Een huwelijk, dat eindigt in een familietwist kan men beschreven vinden in een acte van 19 Januari 1641. (N°. XXVI). Van hooger stand zijn de personages in de vol gende verklaring. (N°. XXVII). Margareta Doublet, geassis teerd door haar broeders Johan, heer van St. Annaland, Philips, ontvanger-generaal der Unie en George Rataller Doublet, raadsheer in den Hoogen Raad, attesteerde den 15 April 1646, „dat haeren soon Phillips, geseyt Van Dam, niet alleen buyten haer kennis, maar tegens expres verbot van haer comparante aen hem gedaan, onderwonden heeft te trecken naar Groeningen, alwaar hij verclaert hadde sijne genegentheyt om sich ten huwelijcken te begeven”. De moeder was daartegen, niet alleen omdat hij nog slechts 19 jaar oud was, maar ook „om andere gewichtige ende suffisante redenen”. Daarom machtigt zij haar broeder Adriaen Doublet „omme de voornoemde haere soon’t sij tot Groeningen ende al omme elders, daer hij hem soude

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 20