Vgl. over de Doublets: Rogge, Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert, I, biz. 269 vlg. en vooral Frederiks in Heraldieke Bibliotheek, Nieuwe Reeks, II, 248 vlg. Over George Rataller Doublet: Fruin, Verspreide Geschriften, IV, 198 vlg. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. mogen aentreffen, te achtervolgen, aen te houden, te doen verseeckeren ende arresteren ende voorts, ’t sij bij minne- lijcke persuasien off andersints, des noot sijnde met assis tentie van officieren, magistraten, raden ende rechteren weder te doen keeren ten huyse van sijne moeder”. Ook zal hij alles in het werk mogen stellen om de huwelijks- proclamatie te voorkomen „protesteerende van nulliteyt van alle ’t geene contrarie deses alreede gedaen is off noch gedaen soude mogen werden”. Deze familiegeschiedenis eischt eenige toelichting. Philips Doublet, die in 1588 ontvanger-generaal der Unie werd en in 1612 stierf, had bij zijn eerste vrouw Maria van der Goes zeventien kinderen, waarvan negen in leven bleven, bij zijn tweede, Cornelia Rataller, twee kinderen. Van al deze kinderen ontmoeten wij in onze acte vier. Johan, Philips, Adriaen, George Rataller en hun zuster Margareta. Johan Doublet, geboren in 1580, volgde zijn vader in 1612 als ontvanger-generaal op en stierf ongehuwd in 1650. Zijn broeder Philips, geboren in 1590, is bekend geworden door zijn huwelijk met Geertrui Huygens, de zuster van den dichter. Hij werd in 1619, nadat zijn broeder Johan van dit ambt afstand had gedaan, rentmeester der epargnes en volgde dezen tien jaar later als ontvanger- generaal op. Hij bekleedde dit ambt tot 1653 en stierf in 1660. George Rataller Doublet, de zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader, werd in 1599 geboren, volgde zijn halfbroeder Philips in 1629 als rentmeester der epargnes op, werd in 1640 lid van den Hoogen Raad en in 1653 voor de Republiek lid van de Chambre-Mipartie. Hij stierf in 1655 i).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 21