T4 B Tot zoover Frederiks, t. a. p. 259. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. De vierde broeder van Margareta, Adriaen, was geboren in 1598 en was in 1629 sergeant-majoor bij het beleg van den Bosch. In 1660 was hij „capiteyn van een com pagnie voetknechten ende commandeur op het fort Engelen”. In 1662 schijnt hij in den Bosch bij welke gelegenheid blijkt niet zwaar gekwetst te zijnhij is toen althans gestorven. Hun zuster Margareta Doublet, geboren den 4 Maart 1594, wordt in de Haagsche huwelijksafkondigingen op 17 Maart 1621 vermeld als verloofd met mr. Johan de Voocht, die 20 Mei daaraanvolgende den eed deed als advocaat voor het Hof van Holland. Hun zoon heette Philips. r) Het is deze zoon Philips, wiens bedenkelijk gedrag zijn moeder aanleiding gaf tot het opstellen van de bovengenoemde machtiging op haar broeder Adriaen. Daar hij in April 1646 negentien jaar oud is, is hij geboren in de laatste helft van 1626 of het begin van 1627. Hij kan dus een zoon zijn van van Johan de Voocht Maar hoe hij dan in onze acte „geseyt van Dam” kan heeten, blijft on verklaard. En evenzeer is het zonderling, dat Margareta zich Doublet en niet de Voocht noemt. Was zij misschien van haar man gescheiden Een onderzoek in de Haagsche registers zou dat misschien kunnen oplossen. Voor het eerst kunnen wij thans uit de notarieele proto collen eenige mededeelingen doen omtrent den toestand der Katholieken in den Haag. Den 21 Augustus 1625 verklaren eenige getuigen, dat hyer in den Schravenhage voorsz. tot den Ambassadeur van den Coninck van Vranck- rijck desgelijcks totten Ambassadeur van Venetien de Roomsche religie openbaerlijck alle dage geexerceert, ge- predickt ende volcomen dienst gedaen wordt” (N°. XXVIII). Maar dat men anders voor de Katholieken niet gemakke-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 22