212 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. van den bouw der nuwe earners, welke ter wille van het steeds grooter en veeleischender wordend gezin, beoosten de kapel langs den vijver werden gebouwd, of men bezag het herstel der Groote Zaal of den bouw van het nuwe feesthuus en daers verder op den Hof te doene was. Niet zelden ook nam de Graaf persoonlijk een uurtje deel aan het kaats-spel zijner edelen en jonkren op het caets-hof bezijden de groote zaal, of in het scieten naar den doel in de Poten bezijden den coeltuun en vergaderde zijn raad, dan bezocht hij dezen in de raitcamer, soms hun beraad slagingen leidend, of met belangstelling vragend naar de oplossing, waartoe zij in eene reeds besproken moeilijke kwestie gekomen waren. Bij slecht weer, zóó, dat de wegen overal vrijwel onbegaanbaar waren, moest de dag wel geheel en al op het Hof zelf besteed worden, en dan was het bezoek van een koopman uit Vlaanderen, die verzocht den genedigen Here sine waren te mogen voor leggen, soms een hoogst welkomme verpoozing, en als de Graaf, hoezeer maar al te geneigd om te koopen, mocht zeggen „maar ik heb thans geen gemunt geld genoeg om iets te koopen, dan was het antwoord: „genedige Heere, een cleijne cedule door uw hand geteekend, datge ’t mi sculdich blift, tot ick wedercomme, is mi voldoende.” En de Gravin De kerk en haar kleedij kostten haar veel tijd en de overige tijd ging grootendeels heen met de zorg voor hare kinderen, zij had een zeven-tal, (dit geldt voor Margaretha van Brieg, Aelbrechts eerste gemalin), die, zoolang zij jong waren, meesttijds bij haar in hare vertrekken waren, alwaar zij en hare jonefrouwen zich onledig hielden met spinnen, met borduer- en naeld-werk, en gaarne de abdis van Rijnsborch, de Vrouwe van Voerne en de Vrouwe van Putte en andere edelvrouwen ontving. De meijster uit hare taelgerij, mire vrouwe snider werd dikwijls bij haar ontboden om te spreken over de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 230