HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 213 nuwe cleder, welke zoo voor haar zelve als voor hare joncfrouwen voor een aanstaand feest zouden gemaakt worden, en over de lakens en ziden en fluelen stoffen daartoe aan te koopen en zoo in dien tijd een maerseman of Piet den kramer van Dordrecht het geluk had zijn voorraad zide, fluweel, linten, brocaatstoften en ghuldene lakenen der Gravin te mogen voorleggen, dan was hij zeker van een goeden dag. De goudsmid uit Delft werd dan tevens ontboden, met zijn met zilver beslagen riemen en gordels, met zijn zilveren of gulden gespen en haken, met al zijn rijk bewerkte zilveren of gulden knoopen in allerlei grootte, met zijn zilveren en gulden boerdsels en coerden, met zijn ringhen en vingher- laen, met zijn paerlen en juwelen, enz., en terwijl hij zijn rijke voorraad de Gravin op ’t voordeeligst wist te toonen, vertelde hij haar en haar gezelschap het laatste nieuws van het Brabantsche, van het Geldersche en van het Vlaamsche Hof en welk kleed de Hertogin van Brabant op het feest van de Gravin van Vlaanderen te Brussel had gedragen en met welke kleinoodiën en sieradiën zij getooid was, en bijna altijd had hij dan toevallig van die zelfde kleinoodiën en sieradiën bij zich. De rekeningen vertellen soms zelfs allerlei intieme huiselijke bijzonderheden, o.a. die van 1360/1, hoe dat mire vrouwe eerstdaags hare bevalling verwachtende, boden met brieven zond an die Vrouwe van Voerne en an mier vrouwen van Egmonde, dat si sonder vertrec bi mire vrouwe comen souden, en, na afloop, ging een bode met een brief aen mijne here Hertoghe Aelbrecht ome hem te laten weten, dat mijne vrouwe verledicht ware van eenre jongher dochter. Zes en een half elle wits lakens werd ghecoft mier jongher joncvrouwe in te winden, en bi mier Vrouwe van V oerne bevole ene clene wieghe tot Delft ghecoft mier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 231