Joncvr. inne te legghen, te wilen dat haer ander wieghen ghemaect waren, en twe bonte dekenen op mier joncvr. wieghe te legghen. De bevalling kwam dus blijkbaar hoogst onverwacht; mede werd er nog een bode gezonden „an Hertoghe Aelbrecht om hem te laten weten dat mijn joncvr. ziin dochter ghekerstent was ende dat men niement tot der ghevaderscap moijen en dorste”. „Doemen mier Joncvr. vanBeijerenkerstende,ghesteken in die kaerse, die men voer haer offerde, xxv d. ende soe si ghekerstent was, den armen lude ome Godes wille ghegheven soe men se thuijs droech, xvi d. ende der vroedvrouwe die bi Mervrouwe van Beijeren in hare arbeijt was, ix elle lakens ende een bont voeder tot een paer bonten cleder, ende der vroedvrouwe te drijnc- ghelde xxxvm s. vu d.” Bij dezen doop waren genood de Burggravin van Leiden, die Vrouwe van Wate- ringhe, de Vrouwe van Heemstede, de Vrouwe van Raap horst, enz. Uit andere posten blijkt de aankoop van een grote bade- cupe mit twe lose bodemen, van een camerstoel up mire vrouwe earner, van den tritsoer, waarop men in die earner de misse las, van vier paar zilveren haken en van vier paternoster van aghaten, die Mervrouwe hare Joncfrouwe gaf; Elen, 't camerwyf, om zeepe en zide tot mier vrouwe ende hare jonefr. behoef, ende Pieterken den camerwive, die mire joncr. waghen helpe drive xn d., welke waghen met xiii ellen roets laken tot eenre decsel versien werd. De beide paedsen in mier vrouwen stal kregen nieuwe cousen, wamboijse en broecke en Goesken de knecht die in miere vrouwen breidel loept, eenre roe, caproen, cousen en seoen. Onder de geschenken komen voor een grote scone koec, die de knecht van den Heer van IJselsteijn mire vrouwe 214 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 232