218 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. de Graaf niet zelden er op uit om te spelen, en liet zich dan door zijn tresorier eerst wat geld geven: „min here selve in siin hant ghegheven, daer hi mede dobbelde XXX pond”; of, „daer hi mede dobbelde des avonds tot Jans van der hallen”; of, „daer hi mede wortafelde”of, miinre vrouwe ghegheven in hoers selfs hant te verdobbelen op Sente Martijns avonde”; of, „op Sente Mathijs avonde in den Haghe ghegheven min here en mire vrouwe te ver- dobbele, 960 nuwen gulden. 1) Soms ook als min here geen geld in sijn selfs budel had, leende hij het van een der zijnen; ook aen het scaecbort hadt ge hem menig winteravond kunnen vinden met zijn capellaen of met een zijner gasten of paedsen of met sire vrouwe, die mede af en toe „te spheelgelde” kleinere of grootere bedragen uit de kas van den tresorier vroeg. Een enkele maal ook werd een bekend „speelre van den scake”, zooals mr. Janne den scaker, uitgenoodigd om zijn talent te toonen. Vele bijzonderheden uit het dagelijksche leven vermelden de rekeningen ons echter niet; zij hadden enkel ten doel de voor min here en mire vrouwe gedane uitgaven ter zijner tijd te kunnen verantwoorden, zoodat alles wat geen Blijkbaar werd er destijds veel en om hoog geld aan het Hof gespeeld; een Florentijnsch edelman Bonnaecorso Pitti getuigt o. a. dat hij op zijn doorreis naar Engeland „il duce Alberto” bezoekend, aan het Hof druk speelde, en zelfs zooveel met het spel verloor, dat hij zijne reis niet had kunnen voortzetten, zoo niet eene joncfrouwe met wie hij gedanst had. en welke hij zijn ongeval had meegedeeld, den Graaf daar mede in kennis had gesteld, die hem het verlorene deed teruggeven. Professor Blok vond te Rome een Cronica van dezen reizenden edelman, uitgekomen te Frienze in 1720. waarin deze ook bijzonderheden mededeelt van zijn bezoek aan het Hof te Brussel in 1379/80 en van het spelen aldaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 236