De Struisvederkoopman, uit V. DE GRAAF EN DE KERK. „Men sei spreken mit wisen sin: Qualijck te spreken en brenct niet in.”J) W. v. Hildegaersberch. 1) Ontleend aan de rijmspreuken van uitgave vorderde onvermeld bleef; vandaar, dat wij bij ge brek aan andere bronnen, feitelijk niet zóo heel veel van het Grafelijk leven uit dien tijd vernemen. HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 219 De Middeleeuwsche kerk was een hoogst merkwaardig instituut, in zakelijken zin eene veel grootere en ruimere plaats in de toenmalige maatschappij innemende, als thans in de onze. Met eene zekerheid, die geen twijfel gedoogde, kende en verklaarde zij het hiernamaals, beschikte zij over de Goddelijke genade, en hielp zij de ziel, na door den dood het lichaam verlaten te hebben, door het gebed, op haar louteringsweg, hemelwaarts. Zich met geene philosophische of physiologische beschouwingen ten dezen inlatende, handelde zij in drievoudigen zin zóó practisch en zóó zakelijk mogelijk, eerstens, door den mensch te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 238