EEUW. Het stichten van gasthuizen werd zeer door de Graven be vorderd, o. m. dat te Katwijk en ook niet zelden gingen zij zelven daartoe over, zoo stichtte Willem V in 1355 een gast huis in die Haghe, althans in de rekening van dat jaar komen daarvoor de volgende posten voor „om een nuwe gasthuus beghinnen te maken in den Haghe; 224 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE was mire vrouwe meter ende ghaf si tot den kinde gheven XL schilde IIII ffi, en toen min here Heer Jhans kinde van Culemborch ute vonte hief, gaf hij dit X mottoen; en toen op 4 October 1398 ene jode ende ene jodinne in die kercke in die Hage gekerstent werden, werd hen bi mijns heren ende mire vrouwe bevelen ghe- gheven aen alrehande ghelde XXX gulden ende om Gode ende te offergelde in der kercke te zamen II U' XVII s. VII d. In 1361/2 sente Pieters te Noert-Monster in Middelborch, daer si ene clocke hief, IX s. IIII d. en toen in 1375, mire vrouwe verzocht doch verhinderd was meter te zijn, was mijnre vrouwe van Ghelre dit voor haar, en ghaf de tresorier mijnre vrouwe van Ghelre in hoir selfs hant en gaf si Pleijnkens pipers kint, dat si hoefXVIII s. Capellen die gesticht werden of tot parochie-kerken werden verbouwd, konden mede bijna altijd op ’s Graven steun rekenen; „den capellane van de capelie die men te Heemstede stichten zal, voer mijns heren ziele XXV enz. Arme kloosters kwamen niet zelden met hunne beden om hulpe tot den Graaf, en dan boekte mins heren clerc „betaelt twe Jacobinen van den Bossche tot hare timmeringhe hulpe, die claegden dat hor doester verbornt was, II s. IIII d.” of, „up Alreheijlighe avondt ghegheven ome Godes wille den beghinen van Hairlem III s. VI d.,” of aan de minnebroeders tot Zierixzee, of aan verschillende gast- husen ’t geen hem te geven bevolen was. x)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 243