HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 225 15 De Carthusers te Sinte Geerdenberghe werden door den Graaf vrijgesteld van morgengelt voor het land ter fundatie van hun klooster en arme chisenaers, die hij op reis in hun kluis zag zitten, waren zeker van een milde gave en eens onderweg door „enen wive angesproken die clusenare begeerde te worden, gaf hi haer ’t ghelt voer ene cluse.” Vóór dat in 1396 de krijgstocht naar Friesland werd ondernomen, deed de Gravin, die naar Enchusen was mee gegaan, eene bedevaart naar de kerk te Mijzen bij Medemblik en men ging op 27 Augustus van dat jaar eerst ter schepe om over te steken en den tocht te be ginnen, na gezamenlijk eene plechtige mis bijgewoond en allen hunne ziel Gode bevolen te hebben, terwijl de Friezen van hun kant zich mede ter kerke begaven en na afloop van den dienst de kruisen, beelden en banieren meenamen naar den Kuijnredijc, alwaar zij de Hollanders verwachtten. „En toen miin lieve here den upganx mitten hulpe van Gode gewonnen hadde, ging men mit groeter loeve ende mit blijscappe, danckende ende lovende, te Egmonde offeren in Sint Aelbrechts capelle II nije gulden.” om een huijs daertoe ghecoft, coste LXII jj;VI deckene VII beddetieken en een seriën, deken en slaeplaken inne te sluten.” Aan de Karthuizers. die zich in een groot en luchtig houten gebouw buiten de vrijheid van Amsterdam hadden gevestigd, gaf de Graaf op 27 September 1392 eene jaarlijksche rente van 300 gl-, gevestigd op het eiland den Hoorn in het IJ; hij nam hen tevens in zijne bijzondre bescherming en gaf hun een groot huis in die Haghe. dat zij echter aanjan van Arkel verkochten voor 900 Geldersche guldens hij schonk hun de 48 w rente, welke de stad Amsterdam hem jaarlijks schuldig was van het Gouwenwater en van de maat, zoodat de broeders, dank zij ’s Graven mild heid, in staat waren een steenen klooster te bouwen „de Haven der Zaligheid” geheeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 244