het gerecht te Mons veroordeelen en te Quesnoij ter dood brengen. Die daad kostte hem een oorlog, die door be hulp zijner verwanten werd beëindigd en in een zoen ver anderd en „ter lavenisse van der gedooden Heers ziele” nam hij nu op zich bij zijne kapel op ’t Hof in die Haghe te stichten een kapittel van 12 kanunniken en een deken, welke stichting op 31 December 1367 tot stand kwam „in aflate onser sonden ende in meeringhe der salicheide onzer zielen” aldus de stichtingsbrief. Welke bijzondere overwegingen den Graaf bewogen om de stichting van een kapittel te bevorderen in de St. Pancras-kerk te Leiden, welke op 27 October 1366 plaats had, alsook tot een collegium in de Lieve Vrouwe, of parochie-kerk van Dordrecht en over te gaan tot de stichting op 20 April 1378 van een kapittel van niet minder dan 24 kanunniken in de Sint Lievens-kerk te Zierikzee, heb ik niet kunnen ontdekken, het strekte natuurlijk tot hoogeren luister van de kerkelijke plechtigheden in die kerken, en zeer zekerlijk mede ten bate van eigen zieleheil. Ook stichtte hij omstreeks 1397 het Sint Vincents- of Predikheeren-klooster in het Voorhout in die Haghe, eene stichting door zijne weduwe later belangrijk vergroot en verrijkt. De kerk, al heeft zij onzen driftigen en hartstochtelijken Graaf niet van ernstige zonde kunnen weerhouden, heeft hem blijkbaar bij herhaling tot inkeer, tot berouw, althans tot het doen van goede werken gebracht en daarmede zijn tekort zooveel doenlijk verholpen en voor zijn hiernamaals gezorgd. De kerk vervulde echter destijds, behalve hare godsdienst- taak, nog eene andere tevens; al wat van regeeringswege den volke bekend moest worden gemaakt, werd na afloop van den dienst des Zondags in de kerk afgekondigd, zoo zien wij o.m. in 1359 op Borsselen en op Walcheren boden HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 227

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 246