zoowel eene oefening in het paardrijden over hindernissen, in het vaardig blijven met en in ’t hanteeren der wapens, als ook ter harding tegen slecht weer, het was de sport dier dagen, en de Grafelijke verblijven te Aelbrechtsberg, Js Gravenzande, Haarlem, Teijlingen, Vogelenzang, enz. waren dan ook oorspronkelijk Grafelijke jachthuizen, tijde lijke verblijven, van waaruit men in ’t om- en bijgelegen bosch en duin, naar hartelust ging jagen en waar de Graaf met zijn gevolg een of meer dagen toefde, zich zoo goed mogelijk behelpend en op lastpaarden de noodige proviand en wijn meenemend. De jacht was toen, gewapend als men slechts was met een spies of speer, met een zwaard en een lang mes, en met pijl en boog, nog iets waar ten minste persoonlijke moed en durf, waar vlugheid, behendigheid en tegen woordigheid van geest, waar kracht en zelfvertrouwen bij noodig waren, althans waar het gold de jacht op wolven (toen echter hier reeds eene zeldzaamheid) op wilde zwijnen en eenigermate mede nog op vossen. Gaarne ook ging men in den velde riden, vlieghen of met den vogel jagen, met daartoe afgerichte valken, sperwers, havikken en musschetten eene jachtpartij, waaraan de Gravin met hare vrouwen en joncfrouwen dikwijls mede deel nam. Met netten en strikken trachtte men klein wild en gevogelte te vangen en in groote vrolijke gezelschappen, wier spreuk niet zelden was: „ghebenigd so moet hi zijn, die van den water maecte wijn,” trok men uit op de hazen en konijnen-, op de ganzen-, eenden-, enpatrijzen-jacht,omna uren rijdens vermoeid zaam te komen, op het daartoe in het jachthuis aangerechte jacht-maal, alwaar de vooruitgezonden trompers het aankomend gezelschap met vrolijk claroen- of trompetgeschal verwelkomden, en een troep kunste- makers en dansers of tumelers de an taefle gesetenen soms zoo lang bezighielden, dat de duisternis het onge- HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 229

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 248