Hertog noetdruft Rs.gl. en Ik dank hetgeen hierover volgt aan eene mededeeling van Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk. HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, INDE XIVDEEEUW. 233 huwelijkscontract van zijn dochter Margaretha met Jan van Nevers, een uitstel dat werd aangevraagd, wegens de moeielijkheden, waarin de Graaf voorgaf zich te bevinden wegens het overlijden zijner gemalin. Bovendien moest hij soms een zijner schoonzoons nog ter hulpe komen, op 30 Maart 1393 toch, erkent Willem, van Gelre en Gulik tot ondersteuninge in sijn van Aelbrecht ontvangen te hebben 4000 oude deze terug te zullen betalen een half jaar na aanmaninge. Voegt men daarbij de allesbehalve zuinige wijze, waarop de hofhouding was ingericht en de manier waarop Aelbrecht leefde, die een groot gezin had, veel op reis ging en gaarne en om hoog geld dobbelde, dan is het alleszins verklaarbaar, dat hij dikwijls niet enkel in geldzorg, maar zelfs in geldnood zat. Hoogst eigenaardig, althans volgens onze hedendaagsche begrippen, was destijds het Grafelijk budget. h Feitelijk was ’s Graven kas en die van het Graafschap eene en dezelfde. De Graaf ontving door middel zijner ambtenaren, in hoofd zaak van zijn rentmeesters en baljuwen de zekere inkomsten, aldus genoemd in tegenstelling met de onzekere, de beden, de forfeiten, de vervallen, enz. Over al die inkomsten beschikte de Graaf feitelijk naar welgevallen, 't zij dan al of niet in overleg met zijn gewestelijke raden. Onderdeelen dier inkomsten soms verpachtend of deze tijdelijk aan een of meer zijner dienaren of goede steden afstaande, kocht of verkocht hij naar goedvinden of in overleg met zijn raden, gronden of aanwassen, venen, meren en bosschen, of schonk gedeelten ervan aan deze of gene abdij, of aan ’t een of ander gasthuis. Kortom, de Graaf handelde als opper machtig beheerder, tal van Grafelijkheidsrechten van liever-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 252