HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 235 er hun bedrijf mochten uitoefenen. Bij Dordrecht leende hij al dadelijk „op an ghereeden ghelde hondert scilde van desen 100 scilden 9 scilden”, het en tegen onderpand Delft werd mede tegen in belegering van de kasteelen van Heusden en van Heemskerk en van de stad Sinte Geerdenberghe hem al dadelijk niet weinig in geldzorg brachten. De Graaf moest dus leenen en deed dat, als ’t kon, van de lombarden, die wij destijds als geldschieters en als wisselaars in bijna alle steden aantreffen, tot zelfs in plaatsjes als ’s Gravensande en Oude- water, en slechts met vergunning van den Graaf, tegen betaling eener pensie of jaarlijksche pacht zich in de steden mochten vestigen en de lombarden van silvren onderpanden en de winst beliep was eene leening op korten termijn ad 9%; bij de lombarden van pandgeving geleend. Mins heren kleinoodiën en juweelen, logeerden inder daad dikwijls bij de lombarden, en dat deze geldelijk bij de aangelegenheden betrokken waren, blijkt uit het feit, dat na de inname van het kasteel te Heusden een bode door Albrecht werd gezonden naar Henegouwen om zulks behalve aan zijn baljuw mede aan de lombaerdenMoijses en Baernaerd in Bergen te berichten. Behalve bij de lombarden te Dordrecht leende hij, aan ’t bestuur gekomen, mede voor korten tijd, van den Grave van Namen, doch toen die tijd verstreken en min here buiten staat was dat geld terug te betalen, boekte de clerc in de rekening 1358/9: „item des Maendaghes na der elf dusent Maechendach, was die camermeijster mét sine ghesellen comen tot sinte Gheerdenberghe ut der leijstinghe (gijzeling) van Namen, die hi daer van mins here weghen doen moeste ter tijt toe dat die grave van Namen voldaen was van sinen ghelde, dat hem gebrac van Hertog Lodewijcs weghe, daer die camermeijster vors, hier na bewisinghe of doen sal van allen coste en oncoste, die up dese vorseijde leijstinghe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 254