1361, looo schilden, waartegen die stad nu van den Graaf pachtte voor 1 mark silvers jaers den scoutambacht met allen gerechte, dat wi daer binnen hebben. Breda, dat hem mede 1000 schilden leende, verkreeg daarvoor 28 Mei 1374 tolvrijgeld in Holland en Zeeland; ook andere steden als Amersfoort, Brouwershaven, Kampen, Hagesteijn, Utrecht enz. die tolvrijheden kregen en tal van steden door hem met vrije jaarmarkten beschonken, als Alkmaar, Naarden, Vlissingen, Weesp, Westkapel, enz., wisten die voorrechten te verkrijgen door geldelijke offers te brengen aan ’s Graven kas. De Graaf was dikwijls zelfs in voorschot bij zijn eigen ambtenaren, zijn rentmeesters en baljuwen, die hem gelden verstrekten op de inkomsten, die nog geïnd moesten worden; hij leende op reis dikwijls zelfs van zijn eigen dienaren en niet zelden ook leende hij ’s avonds van den man bij wien hij speelde, de som die hij er op 't verkeerbord, of met wortafelen verspeelde. Dat ’s Graven positie en gezag daarbij won, stellig niet, ofschoon het destijds heel veel kon lijden; èn, door tal van tollen, pachten èn visscherijen, door tal van ambten èn regaliën, door tal van vaste inkomsten en bezittingen af te staan of te verkoopen aan de steden of abdijen voor de trouwe diensten hem bewezen, daarmede vermin derde hij voor goed de toekomstige inkomsten en baten. Zoo verkocht hij voor 1000 scilden de moer bij Sinte Geer- denberghe, om een deel zijner schulden wegens ’t beleg van ’t kasteel te Heusden te kunnen dekken, zoo verkocht hij den Abt van Onze Lieve Vrouweklooster te Middelburg 100 gemeten lands te Gherofsdijk en stelde dit, 3 April 1390, vrij van schot, terwijl de abten van datzelfde klooster, zijn geldschieters, heel dikwijls in tijden van nood, achtereenvol gens werden beleend met 4240 gemeten lands op Walcheren enz., begiftigd werden met tienden, en eens zelfs ten 238 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 257