17 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. gesticht nader kennen (N°. XXXIII). Van een andere instelling leeren wij de praktijk kennen in een zeer om vangrijk contract, den 2 December 1649 gesloten tusschen Cornelis Ormea en Carel van der Heyden „noopende de bediening van de banck van leening alhier van ’s Graven- hage” (N°. XXXIV). Dat het ambt van boschwachter van het Haagsche Bosch in de zeventiende eeuw erfelijk kon worden, bewijst een acte van 10 Juni 1641 (N°. XXXV). Politiezaken zijn er natuurlijk weer eenige onder de notarieele protocollen. Wij hebben boven (N°. VI) den harnasmaker Bastiaen Sommester aangetroffen. Hij ver schijnt thans nogmaals ten tooneele, of liever zijn vrouw Maritgen. Zij schijnt geen gemakkelijke tante te zijn geweest; zij betichtte althans de dochter van een zekere Jopgen Joris omstreeks Nieuwjaar 1624 van „diverie, seggende, dat sij een silvere helmetgen van haer hadde, willende oversulcx, dat sij haer dat wederom geven soude”. Reeds vroeger hadden deze dames over een andere zaak woorden gehad zelfs had de lieftallige Maritgen de genoemde dochter „met een pee of geele wortel een blau ooch geslagen in haer eygen earner”. Ook de harnasmaker zelf had zich met het geval bemoeid en een andere dochter van Jopgen gedreigd „met een hamer de lenden aen stucken te slaen, daarop gevende de duijvel zyel ende lijff” (N°. XXXVI). Niet minder ernstig voor de betrokken personen is de geschie denis van eenige stukken caffa (fluweel), die naar de Lommerd moesten worden gebracht, maar elders belandden (N°. XXXVII). Hoe in 1640 een zonderling, Johannes Oisel, in den Haag te keer ging, leert ons de volgende acte (N°. XXXVIII). Deze personage was bij Joris de Caulerie, „woonende in de Groote Swaen op de Plaets”, gekomen en had „naer eenige poetsen ende parten aldaer maeckende” uit diens huis weggenomen „een conterfeijtsel van desselffs soon” ter waarde van 70 of 80 gulden, met 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 25