HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVUE EEUW. 24I gerei, dat men in lederen bizaedsen meevoerde, opge borgen en alles zoo huiselijk mogelijk ingericht en tevens aan den meester-kok, die meereisde en voor ’s Graven tafel had te zorgen, doordien hij overal zijn eigen gerei had, elk voorwendsel van beklag ontnomen. En was de Graaf met zijn gevolg in de stad aangekomen en bij zijn huis afgestegen, dan kwam de stede-cnape hem reeds spoedig namens schepenen, wijn of een geschenk voor zijn tafel, een zalm of ree of gevogelte aanbieden; enwas hij met zijn gezin, dan kreeg ook dit een willecomme. Toen de Graaf in 1373 Middelburg bezoekend, zijn jongste zoon Aelbrecht, een zuigeling nog, bij zich had, werd dezen van wege de stad aangeboden, een ver gulden croes en een waterpot en aan de joncfrouwe, die de jonge Aelbr. soechde, een oude schild. De stadpipers kwamen hem met muziek verwelkomen en speellude, toevallig in die stad toevend, verzochten aan mins heren tafel hun spul van doecke, of hun mommen-spel, of hun aap, die consten deed, te mogen toonen, zelfs eene stienslagher kwam soms, een verzoek meestal toegestaan. En de Graaf noodde dan niet zelden aen sin taefle den scout en den deken of pastor èn de abt van ’t doester, die hem mededeelden, wat er in zijne goede stad sedert zijn laatste bezoek was voorgevallen en waarom mins heren comste nu dubbel welkom en nuttig was en welke bizondere moeielijkheden hem ter beslissing of regeling zouden worden voorgelegd of welke klachten waarschijnlijk wel tot hem zouden komen. En ter tafel gezeten, kwamen dan niet zelden de scoliers met of zonder hun bijscop kokerellen, dankbaar daarvoor ’s Graven gift in ontvangst nemende. En ging de reis verder, dan ontvingen de portiers van de poirte, daar min here inquam of utreed, niet zelden eene looi, en stonden buten die poort de siecke lude min here, om een aelmis vragende, op te wachten, terwijl onderweg de op 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 261