HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 245 Zie H. M. Kesteloo, „De Stadsrekeningen van Middelburg ■n 1365 1449”, verschenen in deel V van het Zeeuwsch Ge nootschap in 1883. kostte 414 13 s. 8 d., waartoe zij lijfrenten moest ver- koopen tot een bedrag van 610 fc, 9 s. 8 d. In November van datzelfde jaar trachtte de genadige vrouwe op nieuw van de stad geld te leenen, om een koopman in Keulen, wien zij eene groote som schuldig was, te kunnen betalen, en op nieuw wist men met eene „hoe- schede” of eene gift van 100 Engelsche nobels van die lee- ning af te komen. Op ’t eigenaardigst vullen hier de reke ningen dezer stad onze Grafelijke rekeningen aan, ’t beeld boven gegeven van ’s Graven geldnood en de middelen gebezigd om daarin te voorzien, verduidelijkend en tevens aantoonend, hoe men, door ook ’s Heeren ghezinde elk naar zijn officie te begiftigen, en inzonderheid den kanselier en diens gezinde en klerken, zich reeds op een hoogst gevaar lijken weg bewoog. De vele verplichte reizen, hoe ongemakkelijk dikwijls ook, brachten echter eene zeer nuttige afleiding in ’s Graven leven, en wat meer beteekent, zij brachten hem, die zonder ministers, met een hem slechts adviseerende raad, zelf moest regeeren, zelf moest beslissen en zelf van alles de verantwoordelijkheid moest dragen, in voort durende aanraking zoowel met zijne beambten, als vooral met de bevolking en met harer vertegenwoordigers, de sche penen, raden en geestelijken. Op reis zijnde, nam hij bovendien dikwijls deel aan de volksfeesten en aan de ommegangen, ging in de parochie-kerken ter misse, bezocht de vrijmarkten of kermissen, schoot mee in de doelens naar den papegaai, ging soms mee aanzitten aan de gildemalen en, ofschoon zelf slecht bij kas, gaf hij toch altijd giften en aalmoezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 265