HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 247 Dit kasteel, dat in 1320 door Willem van Duvenvoorde gebouwd werd, werd in 1420 door Jan van Beijeren belegerd en verwoest, en terzelfder tijd de geheele stad met kerk en al verbrand, een ramp, welke zij feitelijk nooit is te boven gekomen. In 1695 werd de Heerlijkheyt Geertruidenberg, ge- estimeert op 72000 gis., op 10 September in eene loterij tot Amersfoort, als eerste prijs verloot, hebbende deze loterij 16000 loten ijder a 25 gis. banks. berghe r) een groot festijn wilden geven, toen ging Heer Nijclaes van der Marwede met Mathijs de messalgier te peerde mit 15 gesloten brieven al Seelant ende mit 20 brieven al Gelre ende al Utrecht doer, an vrouwen ende joncfrouwen, daer dese brieven an spracken, ome datse mit mire vrouwe ter feeste riden tot Sinte Gheerdenberghe. Ende min here koos 5 jonchren tot sinen gesellen ter feeste en gaf se geit en laken tot wapenrocken ende cousen. De waghenen werden geisert, assen vernieuwd, an den hofwaghe werd eerst gemaect datter an ghebrocken was, mire vrouwe waghen op nieuw bekleed en met nieuwer stof overspannen, het coken gherei in Sinte Geerdenberghe aangevuld met spitten en treeften en roesters, met tal van grote en cleijne scuttelen, met visels, mortieren en mortier- stokken, de pannen en tobben door den hoeper nagezien en waar noodig met iseren hoepen besleghen, nuwe scorte Ieders ghecoft, de torfschuire geheel gevuld, wijn en bier en proviand in overvloedigen voorraad besteld en aange voerd, zoodat de clerc van der feesten, die al de brieven moest schrijven en al de uitgaven moest boeken, het werkelijk druk had. Er werden nieuwe ziden bannieren gemaakt, mins heren steec-hernasch en verder steek-gherei in keurigen staat gebracht, de wapenrock met nieuw fluweel bekleed, de beste orsen en mins heren coursier vooruitgezonden, tal van nieuwe speeren aangeschaft en bij den goutsmit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 267