„clareyt, garnaten, malvesie, rot cret, galant, rints win, cort win, gasconge.” Dan volgt nog: „nota dat die nuwele in der feeste vorscreven costeIII ‘tL', VI s, VIII d gr:” Ik vermoed, dat dank zij die „nuwele”, het nieuwe, dat, als zijnde niet in den spijs- en wijnkelder voorhanden, moest worden aangekocht en als uitgave geboekt, de clerc van den feeste de spijslijst van elk der 3 maaltijden, pro memorie heeft aangeteekend, en ons datdoende een volledig overzicht heeft bewaard over een feestmaal ten hove van Aelbrecht, een overzicht begrijpelijker, dan menige spijslijst van een feestmaal uit onzen tijd zou zijn. Het is jammer, dat diezelfde clerc, die zoo goed op de hoogte was, ons niet tevens het geheele verloop van het feest en al wat daarop tot genoegen en verzet der genooden achtereenvolgens plaats had, niet op een ander- blad zijner rekening heeft medegedeeld. Zóó, eenige dagen achtereen, trouwens anders was het destijds, langdurig, moeitevol en kostbaar als de heen- en terugreis voor de gasten was, niet de moeite waard geweest, zóó, eenige dagen aaneen, vierde men. oudtijds feest, toen tevens de gelegendheid gevend om op het steekspel, daar bijna altijd aan verbonden, te schitteren, 't zij door eene kostbare wapenrusting, ’t zij door kracht en behendigheid in het handteeren der wapenen, of in het paardrijden, en om bij het daaraan zelden mede ontbrekend spel zijn fortuin te kunnen beproeven. Weken vooruit reeds, werden voor dergelijke feesten dan ook de uitnoodigingen verzonden, en gaven deze overal drukte en bezigheid, en vele maanden en soms jaren lang, lieten zij bij velen, die er aan deel mochten nemen, eene aangename herinnering achter; voor ’s Graven kas was HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 251

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 272